17-05-2022

Usługi ciągłe a VAT - zbiór porad

Spis treści

Świadczenie usług ciągłych to powszechna praktyka wśród przedsiębiorców. Na czym polega ta czynność, jaka jest jej prawna definicja i jak rozliczyć podatek VAT? Usługi ciągłe a VAT - oto zbiór przydatnych porad.

Czym są usługi ciągłe

Pomimo ostatniej nowelizacji ustawy o VAT charakter usług ciągłych wciąż nie został prawnie określony. Definicji należy szukać gdzie indziej, a konkretnie w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z kwietnia 2017 roku:

"[..] pod pojęciem dostawy świadczonej w sposób ciągły o której mowa w art 19a ust 4 w związku z ust. 3 ustawy o VAT należy rozumieć dostawę, która realizowana jest w sposób ciągły, w drodze świadczeń częściowych, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń".

Można zatem przyjąć, że usługi o charakterze ciągłym oznaczają stałe i nieprzerwane zobowiązanie do wykonywania czynności zgodnie z treścią zawartej umowy. Warto podkreślić, że w kontekście tych usług nie ma znaczenia liczba dostaw, a stały stosunek kooperacyjny, który łączy obie strony transakcji. Sprzedaż ciągła ma zatem miejsce, gdy zostaje uzgodniona powtarzalność dostaw towarów lub usług powyżej jednego miesiąca.

Usługi ciągłe a VAT - przykłady

Do najpopularniejszych usług ciągłych zaliczamy m.in. obsługę informatyczną, serwisową, kancelaryjną oraz inne, w których umowy spisywane są na czas nieokreślony, a rozliczenia dokonywane są miesięcznie lub kwartalnie. Należy pamiętać, że od tego, czy prawo podatkowe traktuje nasze usługi jako ciągłe zależy moment powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy - usługi ciągłe

Odpowiedź na pytanie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w kontekście usług ciągłych znajdziemy w art. 14 ust. 1e ustawy o PIT. Jeżeli obie strony transakcji ustalą, że usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, wówczas datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie lub na fakturze (nie może to jednak nastąpić rzadziej niż raz w roku).

Innymi słowy, jeżeli usługa rozliczana jest miesięcznie, wówczas obowiązek powstaje ostatniego dnia każdego miesiąca, a jeżeli kwartalnie - na koniec kwartału - nie później jednak niż na koniec danego roku podatkowego. Pamiętajmy też, że przy rozliczaniu usług ciągłych nie ma znaczenia dzień otrzymania zapłaty czy wystawienia faktury - liczy się tylko wybrany okres rozliczeniowy.

Data wystawienia faktury za usługę ciągłą

Fakturowanie usług ciągłych odbywa się na ogólnych zasadach określonych w art. 106i ustawy o VAT. Oznacza to, że fakturę za taką usługę należy wystawić najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana.

Zaliczka na usługi ciągłe a podatek VAT

Pożyczka na poczet usługi ciągłej nie wpływa na datę powstania obowiązku podatkowego. Z chwilą otrzymania zaliczki przedsiębiorca jest zobowiązany do wykazania kwoty przedpłaty dla celów podatkowych. W tym celu należy wystawić fakturę zaliczkową maksymalnie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłacono zaliczkę - jednak nie wcześniej niż 30-go dnia przed otrzymaniem lub dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.