08-03-2024

Faktura VAT marża wzór - zbiór informacji

Faktura vat marża jest szczególnym rodzajem dokumentów sprzedaży, z której mogą skorzystać tylko nieliczni przedsiębiorcy. Czym jest taki dokument i w jakich okolicznościach można go wystawić? Faktura vat marża - wzór, charakterystyka i najważniejsze informacje.

Spis treści

Faktura VAT marża - co to jest

Według przepisów marża w podatku VAT jest różnicą pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca towarów lub usług, a ceną nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. W przypadku faktury VAT marża opodatkowaniu podlega uzyskana przez sprzedawcę marża, czyli kwota prowizji, którą pobrał sprzedawca. Wysokość należnego podatku VAT, który trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego jest więc odpowiednio niższa. Faktura VAT marża to bardzo korzystna opcja dla sprzedającego - niestety do jej stosowania uprawnione są tylko nieliczne podmioty.

Kto może korzystać z faktury VAT marża

Faktura VAT marża dotyczy bardzo niewielkiego grona podatników. Mogą ją stosować podmioty, które:

 • świadczą usługi turystyczne;
 • dokonują dostaw towarów używanych;
 • dokonują dostaw dzieł sztuki;
 • dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Faktura VAT marża - turystyka

W usługach turystycznych marża rozumiana jest jako różnica między kwotą do zapłaty przez nabywcę usługi, a faktycznymi kosztami, które przedsiębiorca poniósł z tytuły nabycia towarów i usług od innych podatników dla korzyści turysty. Przykładem owych korzyści są usługi wchodzące w skład oferty turystycznej jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie czy ubezpieczenie. Warto podkreślić, że przedsiębiorca świadczący usługi turystyki nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

Faktura VAT marża - towary używane

W przypadku towarów używanych podstawą opodatkowania jest kwota marży będąca różnicą pomiędzy kwotą całkowitą płaconą przez nabywcę towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. Sprzedaż towarów używanych opodatkowana jest marżą wedle stawki podstawowej, która wynosi 23%. Jeżeli towar jest przedmiotem eksportu podatek VAT marży wynosi 0%. Faktura VAT marża ma zastosowanie przy dostawie towarów używanych, jeżeli podatnik nabył je od:

 • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej, nie jest podatnikiem VAT lub nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 • podatnika VAT korzystającego ze szczególnej procedury, która pozwala na opodatkowanie marży;
 • podatnika VAT lub podatnika od wartości dodanej jeżeli towary podlegają zwolnieniu przedmiotowemu lub gdy dostawca był zwolniony z podatku VAT ze względu na wysokość sprzedaży do kwoty 200 000 zł.
 • podatnika podatku od wartości dodanej, o ile dostawa towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej w systemie marży. Nabywca musi też posiadać dokumenty, które potwierdzają nabycie towarów na tych zasadach.

Faktura VAT marża - dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Przy sprzedaży dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków stosuje się opodatkowanie stawką podstawową, czyli 23%. W przypadku importów takich towarów lub gdy dzieła sztuki zostały nabyte od ich twórcy lub jego spadkobiercy stawka VAT wynosi 8%.

Faktura VAT marża - wzór

Jak wygląda faktura VAT marża? Przede wszystkim przy wystawianiu takiego dokumentu należy pamiętać o prawidłowym oznaczeniu. Zależnie od grupy uprawnionych podatników na dokumencie powinien znaleźć się dopisek o konkretnym rodzaju usługi według schematu "Procedura marży - rodzaj usługi". Oto przykłady:

 • procedura marży – usługi turystyczne
 • procedura marży – towary używane
 • procedura marży – antyki
 • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie oraz dzieła sztuki.

Oprócz tego fakturę VAT marża należy uzupełnić o podstawowe dane takie jak:

 • data wystawienia faktury i data sprzedaży;
 • numer faktury;
 • nazwy/imiona i nazwiska obu stron transakcji (razem z adresami i numerami NIP);
 • nazwa towaru lub usługi;
 • kwota należności.