25-06-2024

Faktura VAT RR – co to jest i kto ją wystawia?

Faktura VAT RR wiąże się z obrotem produktami rolnymi. Ten rodzaj faktury, wystawiany przez nabywcę, a nie sprzedawcę, służy do dokumentowania transakcji z rolnikami ryczałtowymi, którzy korzystają z uproszczonego systemu opodatkowania. Sprawdź, jakie informacje musi zawierać faktura VAT RR oraz jak wpływa na rozliczenia podatkowe między rolnikami a nabywcami kupującymi ich produkty.

Spis treści

Faktura RR – co to jest?

Faktura VAT RR to rodzaj faktury wystawiany przez nabywcę w transakcjach zakupu produktów rolnych od rolników ryczałtowych. Według definicji zawartej w ustawie o VAT rolnik ryczałtowy świadczy usługi rolnicze lub dokonuje dostawy produktów rolniczych, nie prowadząc przy tym pełnej księgowości i korzystając z uproszczonego systemu opodatkowania.

Rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z obowiązku płacenia VAT, lecz podatek ten powinni odprowadzać nabywcy ich produktów. Faktura RR umożliwia nabywcy późniejsze odliczenie 7% VAT z tytułu nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Dokument ten można również wystawić po zakupie:

  • usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (z wyłączeniem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich),
  • usług związanych z leśnictwem (z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne),
  • usług związanych z wynajmem i dzierżawą maszyn i urządzeń rolniczych (bez ich obsługi),
  • usługi wspomagające rybactwo (z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim).

Źródło: PKWiU

Aby nabywca mógł odliczyć VAT za zakupione towary lub usługi, zapłata powinna wpłynąć na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w terminie określonym i zaakceptowanym przez obie strony.

Faktura RR – kto wystawia?

Fakturę VAT RR wystawia nabywca towarów lub usług, czyli podmiot gospodarczy (firma), który dokonuje zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Nie jest to typowa sytuacja, ponieważ zwykle to sprzedawca wystawia fakturę, ale w przypadku faktur VAT RR obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Proces wystawiania faktury VAT RR wygląda następująco:

  1. Nabywca sporządza fakturę VAT RR zawierającą wszystkie wymagane informacje, takie jak dane nabywcy i sprzedawcy, opis towarów, ilość, cena, stawka VAT, itd.
  2. Nabywca dostarcza oryginał faktury rolnikowi ryczałtowemu.
  3. Rolnik ryczałtowy podpisuje fakturę, potwierdzając, że sprzedał wymienione towary i zaakceptował warunki transakcji.

Faktura VAT RR może być również wystawiona, podpisana i przesłana w formie elektronicznej, ale wówczas musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym zarówno przez dostawcę, jak i nabywcę. Rolnik ryczałtowy powinien otrzymać fakturę VAT RR w oryginale i ten warunek zostanie spełniony, jeżeli zostanie ona przesłana w formie elektronicznej. Dodatkowo faktura powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR”. Rolnik jest zobowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR przez okres 5 lat (licząc od końca roku, w którym została wystawiona dana faktura).

Faktura VAT RR – podsumowanie

Faktura VAT RR to dokument wystawiany w transakcjach zakupu produktów oraz usług rolnych od rolników ryczałtowych, którzy korzystają z uproszczonego systemu opodatkowania. Dokument ten ma na celu uproszczenie rozliczeń podatkowych i zapewnienie przejrzystości w obrocie produktami rolnymi. Faktura VAT RR umożliwia nabywcy odliczenie 7% VAT, co stanowi dodatkową korzyść dla firm kupujących produkty rolne od rolników ryczałtowych.